Ejendomsmæglerredeg.

Til salg

Matr.nr.: 4 en ejerlav Ølstykke by, Ølstykke

CVR-nr.: 18 36 97 96

Opførelsesår: 1986-88

Ejerforeningen: Ejerforeningen Bryggertorvet

Adresse: Bryggertorvet 5-36, 3650 Ølstykke

Administrator: Der henvises til ejerforeningens administrator.

Fordelingstal: 10.000,00, der henvises til ejerforeningens vedtægts § 1, stk. 7.

Antal terminer: 12

Betalingsdag: 1. hverdag.

Generalforsamlingsreferater: Der henvises til ejerforeningens generalforsamlingsreferater.

Årsrapporter: Der henvises til ejerforeningens årsrapporter (årsregnskaber).

Budget: Der henvises til ejerforeningens budget.

Vedtægter: Der henvises til ejerforeningens vedtægt.

Husorden: Der henvises til ejerforeningens husorden.

Energimærke: Energimærkningsrapport.  Hvad angår gyldighed af energimærket henvises til energimærkningens gyldighed.

Forsikring: Ejerforeningens forsikringer.

Fælles kabel-TV: youSee kabel-TV. Grundpakken er obligatorisk og opkræves sammen med fællesudgifterne. Tillægspakker bestilles individuelt hos youSee og opkræves af youSee. Bemærk. at youSee aftalen er opsagt af ejerforeningen til udløb den 31. marts 2023.

Hjemmeside/email-adresse: www.ef-bryggertorvet.dk. Nye ejere bedes sende deres email-adresse til ejendomsadministrator.

Husdyr: Husdyr er tilladt, dog henvises til ejerforeningens husorden, afsnittet om hunde.

Kemikalieaffaldsdepot: Der henvises til ejerforeningens husorden og de offentlige myndigheders regulering.

Offentlige reguleringer: Der henvises til offentlige myndigheder.

Kommende planer: Der henvises til ejerforeningens hjemmeside og informationer fra bestyrelsen.

Pulterrum: Hvert medlem har benyttelsesret til ét kælderrum, dog deles 35 A-H om et kælderrum. Vedligeholdelsen af kælderrum påhviler medlemmerne, jf. vedtægtens § 15, stk. 8. Sælger sørger for at overdrage kælderrummet til ny ejer.

Servitutter: Der henvises til tingbogen.

Sikkerhed for fællesudgifter: I henhold til ejerforeningens vedtægt § 18, stk. 1, skal skøde lyses pantstiftende for et beløb på kr. 100,00 pr. fordelingstal. Der er ikke truffet beslutning om, at forhøje beløbet.

Ejerskiftegebyr: Honorar for registrering af ejerskifte, kr. 1.825,00, opkræves hos ny ejer ved den førstkommende opkrævning af fællesudgifter mv. efter overtagelsen.

Fælleslån: Ejerforeningen har ikke optaget fælleslån, men en kassekredit, hvor ydelsen er indeholdt i fællesudgifterne. For så vidt angår restgæld og rentefradrag henvises til seneste årsrapport.

Større uafsluttede sager: Ingen.

Særlige istandsættelser: Bestyrelsen arbejder med at udarbejde en ny tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan, som forventes at kunne forelægges på den ordinære generalforsamling i foråret 2023.

Særlige bemærkninger: Bestyrelsen og ejendomsadministrationen er ikke bekendt med de i lejlighederne værende installationer og lovligheden heraf. Det påhviler køber, at undersøge lejlighedens bygningsmæssige tilstand, herunder tekniske installationer.

Udlejning: Udlejning er tilladt, jf. vedtægtens § 16, stk. 3.

Varme: Ejendommen opvarmes med gasfyr. Der er i lejlighederne installeret varmefordelings- og vandmålere. Forbrugsregnskab for så vidt angår varme og vand afregnes over for den til enhver tid værende ejer af lejligheden på afregningstidspunktet. Afregning mellem køber og sælger er ejerforeningen uvedkommende. Flyttegebyr (ca. kr. 600,00) er ejerforeningen uvedkommende og vil blive opkrævet hos køber sammen med årsafregningen.

Vaskeri: Der er vaskeri i kælderen. Betaling for brug af vaskeri opkræves tillige med fællesudgifterne to måneder efter forbrugsmåneden. Betaling for brug af vaskeri opkræves hos den til enhver tid værende ejer af lejligheden på det tidspunkt, hvor opkrævningen finder sted. Afregning mellem køber og sælger er foreningen uvedkommende.

Navneskilte: Bestyrelsen henstiller til, at der benyttes ensartede navneskilte.

Arbejdsdag: Dette praktiseres ikke.

Formand: Formanden kan kontaktes ved mail: formand@ef-bryggertorvet.dk og mobiltelefon 40 88 80 15.

Bestyrelsen: Bestyrelsen kan kontaktes ved mail: bestyrelsen@ef-bryggertorvet.dk

Vicevært: Viceværten kan kontaktes ved mail: vicevaert@ef-bryggertorvet.dk

IMGP6176-1

 

Bryggertorvet, 3650 Ølstykke