Kategoriarkiv: Uncategorized

Ny affaldssortering i 1. kvartal 2023

Egedal Kommune har tidligere meldt ud, at alle i Egedal Kommune skal sortere deres affald i de 10 typer: Mad, papir, glas, metal, plast, mad- og drikkevarekartoner, pap, farligt affald, tekstilaffald og restaffald.  

Nu er tiden kommet til E/F Bryggertorvets område og de nuværende nedgravede containere skal suppleres med kuber til de forskellige affaldstyper, beholdere til pap, samt miljøskab til farligt affald. Ændringerne vil ske i løbet af første kvartal 2023.

Bilag 1: Kuber seminedgravede placering

Bilag 2: Standplads nedgravede kuber

Der må ikke hensættes storskrald i kælderen eller på plænen

Der må ikke hensættes storskrald i kælderen eller på græsplænen ud mod Kildegårdsvej. Dette skal fjernes af ejeren/lejeren hurtigst muligt. I modsat fald vil det blive fjernet af ejerforeningen for ejerens/lejerens regning.

Der må heller ikke hensættes husholdningsaffald, kassemaskiner og lignende ved siden af affaldsbeholderen.

Parkering

Der er af kommunen opsat standsningsforbud (maks. 3 min.) på Kildegårdsvej, hvilket begrænser foreningens parkeringsmuligheder. Det vil fortsat være muligt, at parkere på den store parkeringsplads ud for Netto.

Vaskekælder, til- og framelding, nøgle mv

Nøgle til vaskekælder

Ejere der tilmelder eller framelder sig vaskeordningen skal kontakte ejendomsadministrator, der sørger for opkrævning og udbetaling af depositum og den månedlige opkrævning.

Ejendomsadministrator sender en mail til viceværten og bestyrelsen om tilmelding og framelding.

Ved tilmelding kan ejeren eller dennes stedfortræder afhente nøglen hos viceværten. Er dette ikke muligt, kan der træffes en anden aftale.

Ved udlevering af nøgle kvitteres der for modtagelsen. Når nøglen afleveres igen kvitterer foreningen for afleveringen eller tilbageleverer kvitteringen.

Der henvises til:

Vaskekælder generelt

 

 

Vigtigt – Storskrald

På ejerforeningens generalforsamling den 12. januar 2016 blev en ny husorden vedtaget. Den nye husorden indeholder en bestemmelse om storskrald:

Kasserede indbogenstande, større affaldsgenstande, byggematerialer og lign. skal beboeren selv bortskaffe. Der henvises til kommunens affaldspladser.

Der må ikke hensættes affald omkring beholderne eller andre steder på ejerforeningens arealer. Dette vil blive fjernet af ejerforeningen og det medlem, der har hensat storskrald el. lign. disse steder, vil blive opkrævet de faktiske omkostninger til bortskaffelsen, samt et gebyr på 1.000,00 kr.

For at få fjernet det storskrald, der desværre er placeret omkring affaldscontainerne, vil der torsdag den 21. eller fredag den 22. januar 2016 blive afhentet:

– pap, plast og papir (rent, tørt og pakket sammen) og

– småt brændbart (f.eks. udtjent tøj, fodtøj mv.)

dersom det placeres på plænen ud for Bryggertorvet 35 B, 3650 Ølstykke.

Herefter er det den enkelte ejers og lejers ansvar selv af få bortskaffet storaffald.

Ejere af lejligheder i ejerforeningen har pligt til at orienterede deres lejere om bestemmelserne i husorden, herunder at der ikke må henstilles storskrald ved affaldscontainerne.