Alle indlæg af admin

VIGTIGT – Få dit rentefradrag

SKAT har afgivet bindende svar i sagen vedrørende de enkelte medlemmer rentefradragsret for ejerforeningens kassekredit, idet foreningens tidligere ejendomsadministrator og revisor, Lise Haislund, Egedal Revision, hævdede, at medlemmerne ikke havde denne rentefradragsret, hvilket de rettelig har.

Der er vigtigt, at medlemmerne straks og inden 30. april 2016 indsender en anmodning til SKAT om dette rentefradrag. Ejerforeningen har udarbejdet en skrivelse, der blot skal udfyldes med rentefradragene for perioden 2011/12, 2012/13 og 2013/14, navn, adresse og CPR-nr.

Derudover skal ejeren, hvis ejeren har fået  årsopgørelsen for 2015 gå ind i ejerens skattemappe/Tast Selv og foretage rettelse for indkomståret 2015 og evt. i bemærkningsfeltet skrive, at det drejer sig om renter fra ejerforeningens kassekredit. Rentefradraget for 2014/15 findes her.

Kontakt foreningens formand Pauli Andersen, mobil: 40 88 80 15, eller ejendomsadministrator Jette Jakobsen Bertholdt  telefon 58 58 70 30, hvis du er i tvivl.

Vaskekælder, til- og framelding, nøgle mv

Nøgle til vaskekælder

Ejere der tilmelder eller framelder sig vaskeordningen skal kontakte ejendomsadministrator, der sørger for opkrævning og udbetaling af depositum og den månedlige opkrævning.

Ejendomsadministrator sender en mail til viceværten og bestyrelsen om tilmelding og framelding.

Ved tilmelding kan ejeren eller dennes stedfortræder afhente nøglen hos viceværten. Er dette ikke muligt, kan der træffes en anden aftale.

Ved udlevering af nøgle kvitteres der for modtagelsen. Når nøglen afleveres igen kvitterer foreningen for afleveringen eller tilbageleverer kvitteringen.

Der henvises til:

Vaskekælder generelt

 

 

Vigtigt – Storskrald

På ejerforeningens generalforsamling den 12. januar 2016 blev en ny husorden vedtaget. Den nye husorden indeholder en bestemmelse om storskrald:

Kasserede indbogenstande, større affaldsgenstande, byggematerialer og lign. skal beboeren selv bortskaffe. Der henvises til kommunens affaldspladser.

Der må ikke hensættes affald omkring beholderne eller andre steder på ejerforeningens arealer. Dette vil blive fjernet af ejerforeningen og det medlem, der har hensat storskrald el. lign. disse steder, vil blive opkrævet de faktiske omkostninger til bortskaffelsen, samt et gebyr på 1.000,00 kr.

For at få fjernet det storskrald, der desværre er placeret omkring affaldscontainerne, vil der torsdag den 21. eller fredag den 22. januar 2016 blive afhentet:

– pap, plast og papir (rent, tørt og pakket sammen) og

– småt brændbart (f.eks. udtjent tøj, fodtøj mv.)

dersom det placeres på plænen ud for Bryggertorvet 35 B, 3650 Ølstykke.

Herefter er det den enkelte ejers og lejers ansvar selv af få bortskaffet storaffald.

Ejere af lejligheder i ejerforeningen har pligt til at orienterede deres lejere om bestemmelserne i husorden, herunder at der ikke må henstilles storskrald ved affaldscontainerne.

Støjende adfærd

støj

Der har på det seneste været klaget over en enkelt lejligheds meget støjende niveau. Dette er selvsagt uacceptabelt.

Ifølge ejerforeningens vedtægter er det ikke tilladt for ejerforeningens beboere, at optræde til ulempe for ejerforeningens medlemmer, jf. vedtægternes § 17, stk. 2., pkt. 3.

Ulovlig henstilling af storskrald

storskrald

Storskrald

På det seneste er der desværre observeret, at der er beboere, der har henstillet storskrald ved ejerforeningens affaldscontainere.

Dette er ikke tilladt og bedes fjernet omgående af den eller de beboere, der har henstillet det. I modsat fald må ejerforeningen få det fjernet for beboerens regning.

Hvis der er beboere, der har set hvem der har henstillet storskraldet, bedes de omgående orientere formanden på formand@ef-bryggertorvet.dk eller mobil 40 88 80 15.

Vigtigt

Det påhviler ejerforeningens ejere/lejere selv, at bortskaffe storskrald.